Preguntes freqüents

> Què es una ONGD?

> Com puc assegurar-me que els fons arriben a la seva destinació?

> Qui forma la Junta Directiva de PROiNFANTS?

> Bombai o Mumbai?

> Per què PROiNFANTS treballa sobre el terreny amb organitzacions locals?

> Què és un "slum"? 

Què és una ONGD?

PROiNFANTS és una ONGD. Una Organització no Governamental per al Desenvolupament (ONGD) és una entitat amb una estructura jurídica d'associació o bé de fundació (totes les ONG són associacions o fundacions), amb personalitat jurídica pròpia.

Les organitzacions no governamental amb "D" de Desenvolupament basen el seu treball principalment en la cooperació per al desenvolupament, la solidaritat internacional i l'acció humanitària.

Els projectes de desenvolupament, la sensibilització i la denúncia de les desigualtats i les polítiques que les justifiquen són les principals eines que utilitzen aquestes organitzacions per assolir els seus objectius. Els estatuts de cada ONGD especifiquen les finalitats altruistes que li són pròpies.

A més, d'acord amb el Codi Ètic i de Conducta per a les ONGD, aquestes no han de perseguir cap afany de lucre i han de gaudir de total independència respecte de qualsevol instància governamental o intergovernamental. Tampoc no poden dependre formalment de cap partit o organització política, ni tenir representants d'administracions públiques en els seus òrgans de poder.

Les ONGD són els principals actors de la cooperació no governamental. Són independents i escullen lliurement les seves contraparts sobre el terreny, els seus objectius i estratègies d'acció.

Una ONGD pot finançar-se amb fons propis de l'entitat (aportacions privades) i/o mitjançant les subvencions que les diverses administracions atorguen a través de convocatòries públiques.

<< Pujar

Com puc assegurar-me que els fons arriben a la seva destinació?

PROiNFANTS és una ONGD membre de la Federació Catalana d’organitzacions per a la justícia global (Lafede.cat). Cada any, sotmetem la nostra activitat a auditories externes i les presentem a la Federació.

A més, PROiNFANTS està acollida al codi ètic de la federació. Així mateix, PROiNFANTS està reconeguda com a entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya i per l'Estat Espanyol.

Tots aquests requisits configuren un perfil d'associació transparent i reconeguda per les entitats superiors que representen aquest sector. PROiNFANTS publica a la seva web la memòria anual, on es pot apreciar que la organització té molt limitades les despeses d'estructura. Com a conseqüència, la gran majoria dels recursos es destina als projectes en curs.

<< Pujar

Qui forma la Junta Directiva de PROiNFANTS?

  • Ramon Blanch és el President Honorari.
  • Joan Antoni Pons-Serés és el President.
  • Jordi Picó és el tresorer.
  • Montse Seda és la secretària de la Junta.
  • Toni Viñas, David Gómez, Teresa Palmer i Joan Múria són vocals de la Junta.

<< Pujar

Bombai o Mumbai?

Mumbai és, des de l'any 1995, el nom oficial en anglès de la capital de l'estat federat indi de Maharashtra.

La configuració nacionalista del govern d'aquest estat en aquell moment va propiciar el canvi oficial del nom Bombai, que havia estat vigent des del segle disset però que es considerava lligat al domini colonial britànic de l'Índia, per la denominació vernacleMumbai, nom que ja tenia en llengua marathi i que era localment d'ús comú.

<< Pujar

Per què PROiNFANTS treballa sobre el terreny amb organitzacions locals?

Aquesta opció de treballar sobre el terreny amb organitzacions locals és el resultat del coneixement i de l'acceptació de cada país i de cada cultura, respectant la seva manera de fer i reconeixent la seva bona qualificació per a l'execució de tan delicats projectes socials. Ningú com ells pot donar resposta a aquesta dramàtica situació de pobresa i de injustícia social, i estar preparats i motivats per fer-hi front. També, en el cas de l’Índia, el seu coneixement dels idiomes hindi i marathi, a més de l'anglès, fan més fàcil el contacte i la relació amb els infants.

PROiNFANTS realitza visites de manera continuada a tots els centres de les nostres contraparts i fa el seguiment de tots els projectes finançats i de les auditories locals corresponents. Alhora, cada any renova els projectes en curs, o si cal en dissenya i confecciona de nous, amb la direcció de cada contrapart.

<< Pujar

Què és un "slum"?

Slum, que es pot traduir com a "barriada de barraques", és un terme usat freqüentment per referir-se a les àrees suburbials, cinturons de pobresa extrema de moltes grans ciutats de països en desenvolupament, amb condicions molt deficients de salubritat i serveis, lloc d'assentament de grans poblacions de desplaçats i emigrants rurals.

El 2008, l'agència de les Nacions Unides per als assentaments humans, UN-HABITAT, va definir com a "slum area" qualsevol lloc concret, una ciutat sencera o un barri, on més de la meitat de les vivendes no tenen accés a aigua potable, instal·lacions millorades de sanejament, espai vital suficient, una construcció perdurable, garanties de permanència, o una combinació d'aquestes circumstàncies. (1)

Els slums es caracteritzen, sovint, pel seu deteriorament urbà, alts índexs de pobresa, analfabetisme i atur o inexistència de la propietat, ja sigui personal o comunitària, de la terra. És freqüent que se'ls consideri "terreny adobat" per a problemes socials com el crim, la toxicomania, l'alcoholisme, la freqüència de trastorns mentals i el suïcidi.

Molta de la gent que viu als slums prové de petites poblacions rurals amb un sistema de vida basat en l'agricultura i/o ramaderia de subsistència i ha emigrat a la ciutat per raons socials, polítiques o econòmiques diverses. Sovint la pobresa és pitjor en els slums urbans que en els seus llocs d'origen.

A molts slums la gent viu en carrerons estrets que no permeten el pas de vehicles, inclosos els d'emergència. La carència de serveis como la recollida d'escombraries fa que s'hi acumuli gran quantitat de deixalles.

És freqüent que els habitants dels slums treballin pel seu compte en una economia submergida: des de la venda ambulant, el treball domèstic o el tràfic de drogues fins a la prostitució. També reciclant residus de tota mena per guanyar-se la vida. (2)

(1) Document "State of the World's Cities 2008/2009 - HARMONIOUS CITIES" (pàg. 106)

(2) Alguns paràgrafs extrets de Wikipedia (English) – traducció pròpia.

<< Pujar